นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

 

กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางว็ปไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊กของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

นโยบายการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

• ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์) เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

• สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯ จะฝากส่งสินค้าไปทางขนส่งเอกชน ที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นหรือกรณีอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งกับลูกค้าทางเว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์

• ลูกค้าทำการสั่งสินค้าแล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งบริษัทขนส่งที่ลูกค้าต้องการให้ฝากสินค้าไปส่งให้ และทางบริษัทฯจะดำเนินการฝากส่งสินค้าให้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากสินค้าถึงลูกค้าแล้ว ลูกค้าดำเนินการชำระค่าขนส่งเองกับทางขนส่งที่ปลายทาง

-                   โดยปกติแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีอำนาจใดๆ ในการคิดค่าขนส่ง ฉะนั้นลูกค้าจะทราบค่าขนส่งได้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงที่ขนส่งแล้วเท่านั้น

• บริษัทฯ จะถ่ายรูปใบรับสินค้าที่ทางขนส่งออกให้ ส่งให้ลูกค้าทางไลน์ อีเมล์ เฟซบุ๊ก

•สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯไม่มีนโยบายส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆ แทน เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า

• สำหรับรายการสั่งซื้อดังต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าไปที่ขนส่งภายใน 7 วันทำการ ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภาย 7 วัน

-                   สินค้าแผ่นเจาะรู สินค้าผลิตตามขนาด สินค้าที่หมดจากคลังสินค้า

-                   สินค้าที่สั่ง อบสี ชุบกัลวาไนซ์ ชุบซิงค์

-                   สินค้าที่เป็นวัสดุอลูมิเนียม สแตนเลส

• ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถึงส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทขนส่งสินค้า (ตามจำนวนค่าบริการส่ง)

-                   ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

-                   บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

-                   ลูกค้าไม่ชำระยอดเก็บปลายทางก่อนลงสินค้า

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

• ช่องทางบริษัทฯขนส่งเอกชน ที่ไปตามจังหวัดต่างๆ อาทิเช่น

-                   ขนส่งประการเพชร ส่งสินค้าไปที่ปลายทาง จ.เพชรบูรณ์

-                   ขนส่งนิ่มซี่เส็ง ส่งสินค้าไปที่ปลายทาง จ.เชียงใหม่

-                   ขนส่งภูเก็ตแหลมทอง ส่งสินค้าไปที่ปลายทาง จ.ภูเก็ต

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

• ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องจากความผลิตพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทมา ภายในเวลากำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า

• กรณี บริษัทขนส่งสินค้า จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆ เองเพื่อติดตามสินค้า

• ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

                • จากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-101-9704, 095-109-4764, 089-691-9368, 094-497-3450 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้า

 เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

                • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนลูกค้าโดยเร็วที่สุด

• ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อเท่านั้น

• กรณีที่สินค้าเป็นงานสั่งผลิต หากลูกค้าทำการโอนยอดมัดจำมาแล้วต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำสินค้า (กรณีที่บริษัทสั่งซื้อวัสดุเข้ามาเพื่อทำการผลิตให้ลูกค้าแล้ว)

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

                บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง หากว่ามีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆ เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที

                เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02-101-9704, 095-109-4764, 089-691-9368, 094-497-3450 เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ เท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

** หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

                •  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น

                • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่

                โดยเร็วที่สุด

                • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

                • ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหา

                ใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

กรณีพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

เมื่อลูกค้าพบสินค้ามีปัญหา เหล็กเป็นสนิม มีรอยแตกหัก

                • กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็ว โดยโทรมาที่ 02-101-9704, 095-109-4764, 089-691-9368, 094-497-3450

                • กรุณาส่งสินค้าคืนให้พนักงานจัดส่งของบริษัทฯโดยทันที

-                   หากพนักงานจัดส่งของบริษัทฯได้กลับไปแล้ว ขอความกรุณาลูกค้าเก็บสินค้านั้นไว้ ทางบริษัทฯจะรีบไปรับสินค้านั้นคืนโดยไวที่สุด

Visitors: 202,487